Asfaltering i Kopperå

Kopperåveien fra «Kopperå Elektro AS» til Kopperå Stasjon blir stengt Tirsdag 25/6 fra klokka 07:00 til 17:00 p.g.a. asfaltering. Omkjøring for å komme til og fra Fjergen blir via Grønnberg-dammen.

Parkering ved Bommen

Vennligst ta hensyn når Dere parkerer ved Bommen i Påsken. Parker slik at vi får plass til så mange som mulig. Dere som har hengere oppfordres til å lesse av ved bommen og deretter plassere hengeren nede ved smelteverkstomten e.lign. så ikke hengerene tar plass ved bommen.

GOD PÅSKE!

Scooter-kjøring i Skiløypa

Det er stor Frustrasjon i Kopperå IL fordi noen kjører Scooter i skiløypa fra Bommen.

Vi oppfordrer alle Scooterkjørere til å holde seg unna skiløypa ved Kjøring til Fjergen.

Trevirke i Fjergen.

NTE Energi ved Nils Olav Flaamo og Jan Inge Østerås, gjennomførte en befaring i går den 27. juni med tanke på å kartlegge forekomster av trevirke i og rundt Fjergen i Meråker.
På befaringsdagen var vannstanden i Fjergen ca 4,5 meter under HRV.
Det vil senere bli utarbeidet en rapport fra befaringen med bilder, antagelig ikke før i uke 28, dette på grunn av ferieavvikling.

Kort oppsummert ble det gjort følgende observasjoner på befaringen:

.. Det ble ikke observert flytende trevirke i Fjergen
.. Det ble registret til dels store forekomster av trevirke i den tørrlagte      reguleringssonen, mest på de øverste 2 meterene.
.. Hovedforekomsten av trevirke er på østsiden av magasinet.
.. Trevirket som ligger i skvulpesonen på HRV, ser ut til å være «flettet» sammen og ser ikke ut til å utgjøre noen risiko for å komme i driv.·         Mye av trevirke i den nederste delen av reguleringssonen så også ut til å sitte fast i underlaget.
.. Trevirket i de øverste 2 meterene kan utgjøre en risiko ved å komme i flyt dersom magasin kommer opp til dette nivået.

Det er gjort en vurdering på hvilke tiltak som er nødvendig i forhold til det som er observert på befaringen.
Vi ser at det å fjerne mesteparten av trevirket i reguleringssonen, er en omfattende operasjon. Det mest rasjonelle er å ta mesteparten i én omgang og ikke ha dette spredt over flere år.
Vi driver nå med tilsvarende arbeid i Namsvatnet, og vi ønsker å høste erfaring herfra for å kunne planlegge tiltaket med egnet mannskap og utstyr.
Dette rekker vi ikke nå i sommer/høst før Fjergen kan ha nådd HRV.
Vi planlegger derfor med å utføre arbeidet på tidligsommeren neste år, altså i 2019. Dette vil gi oss nødvendig tid til både en anbudsprosess og planlegging av en rasjonell fremdrift.

Som tiltak nå i sommer/høst, så legger vi opp rutiner for et fortløpende ekstraordinært tilsyn av magasinet med tanke på fjerning av trevirke som har kommet i driv.

Med vennlig hilsen

Torbjørn Hojem | Fagansvarlig vassdragsanlegg NTE